رایبد
Risks-4
Risks-4
Risks-2
Risks-2
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
فصل اول - مقدمه ای بر Prince2
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
فصل دوم - اصول
مدت زمان ۵٣ دقیقه
 
فصل سوم - The PRINCE2 Themes
مدت زمان ٣٠ دقیقه
 
فصل چهارم - Themes-Business Case
مدت زمان ۵٢ دقیقه
 
فصل پنجم - Themes-Organization
مدت زمان ۱٠٣ دقیقه
 
فصل ششم - Quality
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
فصل هفتم - Plans
مدت زمان ٩٣ دقیقه
 
فصل هشتم - Risks
مدت زمان ۱٢۱ دقیقه
 
فصل نهم - Change
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
فصل دهم - Progress
مدت زمان ٢۵ دقیقه
 
فصل یازدهم - Introduction to Processes
مدت زمان ٩۴ دقیقه
 
فصل دوازدهم - Starting a Project
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
فصل سیزدهم - Directing a Project
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل چهاردهم - Initiating a Project
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل پانزدهم - Controlling a Stage
مدت زمان ۱۱ دقیقه
 
فصل شانزدهم - Managing Product Delivery
مدت زمان ۶ دقیقه
 
فصل هفدهم - Managing a Stage Boundary
مدت زمان ٨ دقیقه
 
فصل هیجدهم - Managing a Stage Boundary
مدت زمان ۱۱ دقیقه