رایبد
Objectives
Objectives
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
Service Transition overview
مدت زمان ٧ دقیقه
 
Service asset
مدت زمان ۵٣ دقیقه
 
Change management process
مدت زمان ۶۵ دقیقه
 
Release and deployment management process
مدت زمان ٢۶ دقیقه
 
Knowledge management process
مدت زمان ٢٣ دقیقه
 
Transition planning and support process
مدت زمان ٧ دقیقه