رایبد
Purpose
Purpose
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
Event management process
مدت زمان ٢۴ دقیقه
 
Incident Management Process
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
Request Fulfillment process
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
Problem Management Process
مدت زمان ۴۴ دقیقه
 
Access Management Process
مدت زمان ٧ دقیقه
 
ITIL Functions
مدت زمان ۶٣ دقیقه