رایبد

دوره پایه Writing آیلتس:

در این دوره فراگیران با ساختار جملات Compound، Simpleو Complex به طور اصولی آشنا خواهند شد. جمله‌سازی از آن جهت بسیار مهم و کلیدی است که پایه‌ای برای ساختن

Paragraph و Essay می‌باشد بنابراین توصیه ما به دوستان این است که این دوره را با دقت مطالعه نموده تا بتوانند از پایه‌ای استوار برخوردار شده و قادر باشند paragraph و نهایتا

Essay جامع، وزین و کاملی بنویسند.

 
Logic
مدت زمان ٣٨ دقیقه
 
Writing Sentence
مدت زمان ٢٨٢ دقیقه
 
Writing Essays
مدت زمان ۶٩ دقیقه