رایبد
A Healthy Diet-02
A Healthy Diet-02
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

تمرین
Rewrite the incorrect phrases:
I go mountains on Fridays. I go to jogging in the evenings.
تمرین
Rewrite the incorrect phrases:
She is quiet into sports. I am fanatical of jogging.
 
IELTS speaking overview
مدت زمان ۴٣ دقیقه
 
Analyzing Questions
مدت زمان ۱٨ دقیقه
 
Assessment Criteria
مدت زمان ٢۱ دقیقه
 
Identifying
مدت زمان ۱٨ دقیقه
 
Describing
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
Unit 01
مدت زمان ۱٠٩ دقیقه
 
Unit 02
مدت زمان ۱٢٩ دقیقه
 
Unit 03
مدت زمان ٧٢ دقیقه