رایبد
 
Logic
مدت زمان ٣٨ دقیقه
 
Writing Sentence
مدت زمان ٢٨٢ دقیقه
 
Writing Essays
مدت زمان ۶٩ دقیقه