رایبد
Simple Sentence-02
Simple Sentence-02
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

تمرین
Please find the adverb of time.
Yesterday, I bought a hat.
تمرین
Please analyze this sentence and find the verb:
The children have gone home.
 
Logic
مدت زمان ٣٨ دقیقه
 
Writing Sentence
مدت زمان ٢٨٢ دقیقه
 
Writing Essays
مدت زمان ۶٩ دقیقه