رایبد

 آنچه می آموزید

  • آموزش بحث در زمینه شغل ها، کشورها و ملیت افراد
  • آموزش چگونگی شروع و ختم یک ارتباط شامل چگونگی معرفی خود و دیگران و سلام و احوالپرسی و خداحافظی
  • آموزش بحث در زمینه انواع شرکت ها، محصولات و خدمات و فعالیت آنها
  • آموزش چگونگی معرفی شرکت و سازمان خود، محل و ساختمانهای آن
  • آموزش بحث و گفتگو در زمنیه جزئیات محل کار
  • آموزش چگونگی شروع و ختم یک مکالمه تلفنی حرفه ای و چگونگی گذاشتن پیام
  • آموزش بحث و گفتگو در زمینه فناوری
  • آموزش بحث و گفتگو در زمینه فعالیت های روزانه
  • آموزش چگونگی پرسش سوال در زمان حال ساده
  • آموزش چگونگی شرح یک مسئله و حل آن

علاوه برآن، زبان آموزان گرامی نحوه‌ی استفاده از زمان حال ساده، ضمایر ملکی،  Some, Any, There is, There are و قیدهای تکرار، نکات مهم و کاربردی را خواهند آموخت.

 
Unit1-elementary
مدت زمان ۴۱ دقیقه
 
Unit2-elementary
مدت زمان ۵٩ دقیقه
 
Unit3-elementary
مدت زمان ۴٢ دقیقه
 
Unit4-elementary
مدت زمان ۴٨ دقیقه