رایبد

آنچه می آموزید 

 • آموزش صحبت کردن پیرامون کار و مسئولیت هایتان
 • آموزش چگونگی معرفی خود و دیگران
 • آموزش استفاده از زبان حال ساده، قیدهای تکرار برای بحث و گفتگو در مورد شغل و فعالیت های روزانه
 • آموزش چگونگی آغاز یک بحث پیرامون پروژه
 • آموزش چگونگی  گفتگو پیرامون تفویض اختیار و بروز وظایف در جلسات
 • چگونگی شروع و ختم یک مکالمه تلفنی موفق
 • چگونگی بحث پیرامون کار و فعالیت های جاری خود با استفاده از زمان حال ساده و حال استمراری
 • آموزش بحث و گفتگو پیرامون تعامل بین کار و زندگی
 • چگونگی بحث پیرامون موضوعات موردعلاقه و مضوعاتی که مورد علاق ما نیستند
 • چگونگی تبادل اطلاعات تماس برای Email  ، شماره موبایل و...
 • آموزش استفاده از زمان گذشته ساده و ماضی نقلی برای بیان تجربیات گذشته خود
 • آموزش بحث و گفتگو در مورد خدمات و سیستم ها
 • آموزش توانایی تشریح چگونگی عملکرد یک سیستم یا تجهیزات
 • آموزش چگونگی ارائه اطلاعات به دیگران
 
Unit1-Intermediate
مدت زمان ۴٢ دقیقه
 
Unit2-Intermediate
مدت زمان ٣٣ دقیقه
 
Unit3-Intermediate
مدت زمان ٣٧ دقیقه
 
Unit4-Intermediate
مدت زمان ٣۱ دقیقه