رایبد

آنچه می آموزید

آموزش رفتا با اسناد و مکاتبات

آموزش چگونگی صحبت درباره اتفاقات گذشته کاری

آموزش نحوه بیان پوزش و ارائه توضیحات و برطرف نمودن مشکلات

آموزش چگونگی سفارش در رستوران و کافه و انجام مکالمات عمومی

آموزش چگونگی توضیح دپارتمان ها و مسئولیت ها و همچنین معرفی شرکت

آموزش چگونگی شروع و ختم یک مکالمه تلفنی حرفه ای و چگونگی گذاشتن پیام

آموزش بحث و گفتگو در زمینه تخصص ها، مهارت ها و تجربیات کاری و همچنین تنظیم جلسات

علاوه بر موارد فوق که تنها بخشی از مجموعه آموزش هایی است که در این دوره با آن آشنا خواهید شد، میتوان به افزایش دایره لغات تخصصی در این ترم اشاره نمود

 
Unit01
مدت زمان ٣٢ دقیقه
 
Unit02
مدت زمان ۴۴ دقیقه
 
Unit03
مدت زمان ٣٣ دقیقه
 
Unit04
مدت زمان ۴٧ دقیقه