رایبد

مواجه شدن با هیجانات در طول شبانه روز حال و هوای ما را تحت تاثیر قرار میدهد. خشم‌ها، نگرانی‌ها و غم‌ها در موقعیت‌های مختلف و در ارتباطات ما برانگیخته می‌شوند. خیلی مهم است که ما با این احساساتمان چه کار می‌کنیم. چون دقیقا واکنشی که ما به هیجاناتمان نشان می‌دهیم، منجر به ماندگار شدن هیجانات یا تشدید شدن و حتی تنظیم شدن آن‌ها می‌شود. در این کارگاه می‌خواهیم در گام اول عوامل تاثیرگذار بر هیجاناتی مثل خشم و غم و اضطراب را شناسایی کنیم. در گام دوم،باورها و فکرهایی را که در مورد هیجانات داریم شناسایی میکنیم، و الگوهای هیجانی را که آموختیم،بررسی میکنیم. در گام 3، فکرها و تفسیرهامان را در موقعیت‌های هیجانی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و اصلاحشان می‌کنیم. سپس در گام 4 می‌پردازیم، به موضوع مهم مراقبت از خود و بحث تاثیرات جسم بر روان و خلق‌وخو می‌پردازد. در گام 5، تکنیک‌هایی را یاد می‌گیریم که قبل از موقعیت‌های هیجانی به کار ببریم تا در موقعیت‌های هیجانی عملکرد موثرتری داشته باشیم. در گام ششم تکنیک‌های تنظیم هیجان در موقعیت‌های هیجانی را خواهیم آموخت و نهایتا در گام 7 یاد می‌گیریم بعد از اینکه با هیجانی مواجه شدیم چه کارهایی برای تنظیم هیجان انجام دهیم.

تمام این گام‌ها و انجام مکرر تمرینات و تکنیک‌ها به ما کمک خواهد کرد تا مهارت  تنظیم هیجان را کسب کنیم، اضطراب‌ها،نگرانی‌ها و غم‌ها و خشم‌هایمان ،را تعدیل کنیم به سلامت جسم و روانمان،کمک کنیم ،روابط با کیفیت‌تری را تجربه کنیم و دررسیدن به اهدافمان موفق‌تر عمل کنیم، و کیفیت زندگیمان،را ارتقا ببخشیم.

 
مقدمه
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
گام اول: خودآگاهی هیجانی
مدت زمان ٢۵ دقیقه
 
گام دوم: تعدیل باورهای هیجانی
مدت زمان ٨ دقیقه
 
گام سوم: ارزیابی افکار
مدت زمان ۵۵ دقیقه
 
گام چهارم: مراقبت خود
مدت زمان ٢۱ دقیقه
 
گام پنجم: تکنیک‌های تنظیم هیجان قبل از موقعیت هیجانی
مدت زمان ٣٠ دقیقه
 
گام ششم: تنظیم هیجان در موقعیت هیجان
مدت زمان ٣۴ دقیقه
 
گام هفتم: تکنیک تنظیم هیجان بعد از موقعیت هیجانی
مدت زمان ٢٢ دقیقه