رایبد

خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیتهای سازمانهاست. این فرایند با تمامی ارکان  و بخش ها در ارتباط  بوده و هر گونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روندهای اجرایی و تاخیر در روند های کار سازمان می شود .

در این دوره آموزشی الکترونیکی، موارد گوناگون فرایند خرید و تدارکات داخلی مورد بررسی قرارگرفته که شامل مراحل بسیاری از برنامه ریزی ، شناسایی منابع ، درخواست ، برگزاری و داوری مناقصه تا انعقاد قرارداد خرید   می شود.

یکی از راههای کسب موفقیت در خرید داخلی ، دانستن دلایل کامیابی و گسترش آنها برای دست یافتن به ارزشهای بالاست . عوامل گوناگونی هم باعث کندی  روند خرید و تدارکات می شوند و هرآینه راه کار ویژه ای که باعث افزایش بهره وری سیستم خرید و تدارکات می شود. پیاده سازی و اجرای سیستم تدارکات روزآمد است که بر اساس کشش تقاضا ، طراحی شده است. همه این موارد در این دوره موشکافی شده اند و مراحل مدیریت خرید و تدارکات، با ارائه راه کارهایی که منجر به افزایش اثر بخشی بیشتر  فرایند خرید و تدارکات می شوند بررسی شده اند. برخی از سرفصل ها عبارتند از:

 • سيستمها و عملیات خرید
 •  انواع سيستمهاي خريد
 •  نقش زمان در خرید داخلی
 •  مديريت عرضه كنندگان
 •  استاندارد كردن و استاندارد سازي در تدارکات داخلی
 •  آینده خرید
 •  انواع بازار از نگاه ساختاری در خرید
 •  دریافت قیمت و مناقصه
 •  زنجيره تامين
 •  مهندسی خرید
 •  نرم افزار خرید
 •  بررسی انبار در خرید
 •  پایه ریزی مديريت خريد و تداركات در سازمان
 
مدیریت خرید و تدارکات داخلی
مدت زمان ۱٩٧ دقیقه