رایبد
 
فصل اول - عملکرد مالی موسسه
مدت زمان ٧٢ دقیقه
 
فصل دوم - ثبت و گزارش حسابها
مدت زمان ۵٠ دقیقه
 
فصل سوم - تهیه صورتهای مالی
مدت زمان ۱۵ دقیقه
 
فصل چهارم - عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی
مدت زمان ۱٠٠ دقیقه
 
فصل پنجم - اصلاح (تعدیل ) حسابها
مدت زمان ٢٣ دقیقه
 
فصل ششم - بستن و باز کردن حسابها در سال جدید
مدت زمان ٢۴ دقیقه