رایبد
 
فصل اول - عملکرد مالی موسسه
مدت زمان ٧٢ دقیقه
 
فصل دوم - ثبت و گزارش حسابها
مدت زمان ۵٠ دقیقه
 
فصل سوم - تهیه صورتهای مالی
مدت زمان ۱۵ دقیقه
 
فصل چهارم - عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی
مدت زمان ۱٠٠ دقیقه
 
فصل پنجم - اصلاح (تعدیل ) حسابها
مدت زمان ٢٣ دقیقه
 
فصل ششم - بستن و باز کردن حسابها در سال جدید
مدت زمان ٢۴ دقیقه

اصول حسابداری مقدماتی - ترم اول - اصول حسابداری مقدماتی

دکتر رحمت اله   محمدی پور

قیمت ترم:
٢۴٩,٠٠٠ تومان
مدت زمان ترم: ۴ ساعت و ۴٨ دقیقه
تعداد ویدئوها: ٣٠ ویدئو