رایبد

بسمه تعالی

دوره سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

استاندارد ISO/IEC 27001:2013 استانداردی بين المللی برای مديريت امنيت اطلاعات است. استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، بازبينی، نگهداری و بهبود سيستم مديريت امنيت اطلاعات به منظور حفاظت از داراییهای اطلاعاتی سازمان شما ارائه میکند. بدين ترتيب، تمامی داده های مالی و محرمانه سازمان به شکل موثری امن میگردد و احتمال دسترسی غيرمجاز يا نامعتبر به اين داراييهای حساس حداقل میشود. با پياده سازی اين استاندارد، تعهد و سازگاری سازمان شما با تجارب موفق جهانی در زمينه مديريت امنيت اطلاعات نشان داده میشود و شما به مشتريان، تامين کنندگان و ذینفعان اثبات میکنيد که امنيت يک اصل کليدی و با اولويت بالا در عمليات سازمان است.

 • در اين دوره چه می آموزيد؟
 • امنيت اطلاعات چيست؟
 • سيستم مديريت امنيت اطلاعات چيست؟
 • مزايای حاصل از استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات چه میباشد؟
 • چرا بايد سيستم مديريت امنيت اطلاعات استاندارد شود؟
 • مفاهيم و اصول اوليه ISO/IEC 27001:2013 چه میباشند؟
 • اصطلاحات و تعاريف استفاده شده در ISO/IEC 27001:2013 چه می باشند؟
 • الزامات اصلی استاندارد چه می باشند؟
 • چارچوب متداول برای پياده سازی سيستم مديريت امنيت اطلاعات براساس ISO/IEC 27001:2013 با دنبال نمودن چرخه Plan، Do، Check و Act (PDCA) چيست؟
 • چگونه بايد وضعيت موجود سازمان را براساس استاندارد ISO 27001 مطالعه و ارزيابی نمود؟
 • چگونه بايد الزامات ISO/IEC 27001 را از ديدگاه پيادهسازی در بستر سازمان تفسیر نمود؟
 • چگونه بايد عناصر کليدی ISO/IEC 27001 را پياده سازی نمود؟
 • چه کسانی بایستی در اين دوره شرکت کنند؟


گذراندن اين دوره چه مزايايي دارد؟

 • با پيشنيازهای پياده سازی استاندارد آشنا میشويد.
 • از مزايای بالقوه پيادهسازی استاندارد آگاه میشويد.
 • با چگونگی پياده سازی  عملی ISO/IEC 27001 در سازمان خودتان براساس مطالعه های موردی آشنا میشويد.
 • درنهايت، پياده سازی موفق ISMS در تطابق با اهداف راهبردی سازمان، سطح حفاظت از دادههای محرمانه و خصوصی سازمان شما را افزايش و بهبود خواهد بخشيد.
 
هفته اول - مقدمه ای بر ISMS
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
هفته دوم - مفاهیم و واژگان
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
هفته سوم - مزایا
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
هفته چهارم - معرفی استاندارد
مدت زمان ٧ دقیقه
 
هفته پنجم - الزامات
مدت زمان ۴۱ دقیقه
 
هفنه ششم - کنترل ها
مدت زمان ۱۶۶ دقیقه
 
هفته هفتم - پیاده سازی
مدت زمان ۴۵ دقیقه