رایبد
 
هفته اول - مقدمه ای بر ISMS
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
هفته دوم - مفاهیم و واژگان
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
هفته سوم - مزایا
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
هفته چهارم - معرفی استاندارد
مدت زمان ٧ دقیقه
 
هفته پنجم - الزامات
مدت زمان ۴۱ دقیقه
 
هفنه ششم - کنترل ها
مدت زمان ۱۶۶ دقیقه
 
هفته هفتم - پیاده سازی
مدت زمان ۴۵ دقیقه