رایبد

این ترم شامل چهار بخش است

 که در قالب چهار درس اصلی تدریس شده است که در کلیه بخش­ها (به غیر از بخش یک که مرورِ مقطع مقدماتی است)، مهارت­های خواندن، شنیدن و نوشتن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین دو حوزه واژگان و نیز گرامر در هر بخش با توجه به مبحث مربوطه گنجانده شده است :

 

-در درس اول با عنوان:

Getting to know you

مبحث اطلاعات فردی، نام شغل محل زندگی و غیره، و سوالات مربوط به گرفتن این اطلاعات  که در مقطع مقدماتی تدریس شده است، دوره خواهد شد و نیز مروری خواهیم داشت بر زمانهای حال، آینده و گذشته.

 

-در درس دوم با عنوان:

The way we live

مبحث فعالیت­های روزمره مطرح شده، واژگان مرتبط تدریس می­شود. سپس فعالیتهای روزمره­ی دو مادربزرگ که زندگی جالب و متفاوتی نسبت به سایر مادربزرگ­ها دارند توضیح داده می­شود. در قالب مباحث فوق، دو نکته گرامری یعنی حال ساده و حال استمراری به شکلی طبیعی و ملموس تدریس می شود. 

 

-در درس سوم با عنوان:

 ?What happened next

با تشریح فعالیت­های تفریحی و کار برروی واژگان مرتبط، به برخی از اتفاقات خاصی که برای برخی از افراد در تعطیلاتشان رخ داده می­پردازیم و در قالب بیان داستانِ این اتقاقات دو نکته گرامری یعنی گذشته ساده و گذشته استمراری فرا گرفته می شود. جهت  درک بهتر و عمیقتر این نکات، به شرح داستان عاشقانه یک زوج فرانسوی نیز پرداخته می شود. نهایتاً با دوره برخی از قیود مهم و عبارات زمانی در زبان انگلیسی مباحث این درس خاتمه داده می شود.

 

-در درس چهارم با عنوان:

The market place

مبحث خرید، بازار و مراکز خرید مطرح شده و واژگان مرتبط تدریس می شود. با تشریح این واژگان دو دسته از اسم ها یعنی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش آموزش داده شده و نکات دستوری زیر تک به تک توضیح داده می شود:

some/any

much/many

a little/a few

سپس به حروف تعریف در زبان انگلیسی پرداخته می شود:

a/an/the

نهایتاً درس چهارم با شنیدن و خواندن متون مربوط به موارد دستوری فوق پایان می یابد.

 موفق باشید .

 
Unit1-Getting to know you
مدت زمان ٢۵ دقیقه
 
Unit2-The way we live
مدت زمان ۶٣ دقیقه
 
Unit3-What happened next
مدت زمان ٧۵ دقیقه
 
Unit4-The market place
مدت زمان ۵۶ دقیقه