رایبد


در این دوره آموزشی مباحث پیشرفته در کار با نرم افزار ورد 2013 مورد بررسی قرار میگیرند.

 مباحثی مانند:

  • پوشش متن 
  •  جستجو و تعویض پیشرفته در سند 
  •  استفاده از گزینه های Paste special 
  •  مباحث پیشرفته جداول 
  •  آشنایی و کار با Cross Reference  
  •  ردیابی تغییرات در سند با Track Changes

محافظت و رمز گزاری بر روی سند و بسیاری موارد دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

امید است محتوای حاضر مورد توجه و استفاده فراگیران محترم قرار گیرد.

 
بخش اول - قالب بندی پیشرفته
مدت زمان ۱۴٩ دقیقه
 
بخش دوم - کار با مراجع
مدت زمان ۶۵ دقیقه
 
بخش سوم - افزایش بهره وری
مدت زمان ۱٢۵ دقیقه
 
بخش چهارم - ویرایش مشترک روی اسناد در word 2013
مدت زمان ٣٨ دقیقه
 
بخش پنجم - آماده سازی خروجی
مدت زمان ٢۴ دقیقه