رایبد
اعداد تواندار 2
اعداد تواندار 2
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
هفته اول - اعداد تواندار
مدت زمان ۱٧ دقیقه
 
هفته دوم - اعداد رادیکالی
مدت زمان ٧٠ دقیقه
 
هفته سوم عبارات جبری
مدت زمان ۵٠ دقیقه
 
هفته چهارم - اتحادهای اصلی
مدت زمان ٧٧ دقیقه
 
هفته پنجم - کاربرد اتحادها
مدت زمان ٧۱ دقیقه
 
هفته ششم -عبارات گویا
مدت زمان ۵٧ دقیقه
 
هفته هفتم - معادله
مدت زمان ۶۴ دقیقه
 
هفته هشتم - نامعادلات
مدت زمان ٨۶ دقیقه
 
هفته نهم - دستگاه معادلات
مدت زمان ۶٣ دقیقه
 
هفته دهم - تجزیه کسرها
مدت زمان ۶۶ دقیقه

ریاضیات ( پیش دانشگاهی) - رياضيات مقدماتی - پيش دانشگاهي

زویا   متولی

قیمت ترم:
رایگان
مدت زمان ترم: ۱٠ ساعت و ٢۵ دقیقه
تعداد ویدئوها: ٨٩ ویدئو
فایل های ضمیمه: ۵ فایل