رایبد
مقدمه - 2
مقدمه - 2
 

برای ادامه نمایش دموی درس باید در رایبد ثبت نام کنید!

 
فصل یک - مقدمه ای بر ISMS
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
فصل دوم - مفاهیم و واژگان
مدت زمان ۱۴ دقیقه
 
فصل سوم -مزایا
مدت زمان ۱٢ دقیقه
 
فصل چهارم-معرفی استاندارد
مدت زمان ٧ دقیقه
 
فصل پنجم - الزامات
مدت زمان ۴۱ دقیقه
 
فصل ششم - کنترل ها
مدت زمان ۱۶۶ دقیقه
 
فصل هفتم- پیاده سازی
مدت زمان ۴۵ دقیقه